Настъпи най –българският празник презгодината  24 май. Наспециален ден е най  добре даси на специално място. Такавабеше и  идеята на ТД „Осогово“ гр. Кюстендил, когатоорганизира пътуването.Съдействие за добратаорганизация ни оказапредседателя на клуба натуристите ветерани от градВидин  Веселин Габерски.

Първият ден бе планиранода посетим пещерите Венеца иМагурата и град Видин.

         Пещерата Венеца е среднай-красивите в СеверозападнаБългария. Открита е през 1970г. до с. Орешец. Вътрешносттана „Венеца“ е покрита с цветникристали и отлагания, чиитовид се обяснява с липсата накислород за дълъг период отвреме. Пещерата има пет зали,но най-красивите образуванияса в третата и четвъртата. В тяхима сталактити, сталагмити,сталактони, коралити,синтрови панички, езера,оцветени в кафяво, червено ижълто. Едни от най-интересните са в четвъртатазала  приличат на боздуганиот скали  там, където някога ебило дъно на древно езеро.

       Следващата ни спирка бе впещерата Магурата, намиращасе във варовиковата Рабишкамогила (461 м надморскависочина). Тя е една от най-големите и най-красивипещери в България. Споредгеоложки проучванияобразуването на пещератаМагура е започнало предиоколо 15 млн. години. Свнушителни размеривпечатлява „Големиятсталактон” с височина над 20 м. „Падналият бор” пък е най-големият сталагмит визследваните българскипещери с дължина над 11 м.

Пещерата се използва и запроизводството нашампанизирано вино, коетоотлежава при естествениусловия, сходни с тези,използвани припроизводството на френскошампанско. В съседство спещерата се намира Рабишкотоезеро – най-голямото по площвътрешно езеро в България, сдълбочина 35-40 м.

        В град Видин спредставител от тур. дружествонаправихме бърза, обзорнаобиколка на града. Предстоешени най  вълнуващата част,срещата с туристите отвидинския туристически клуб.В туристическият клуб нипосрещнаха с усмивки, цветя,много настроение исърдечност. Председателят наклуба на туристите ветерани,Веселин Габерски приветствагрупата ни. След много танци ивеселие направихме последниуточнения за следващия ден.

        Вторият ден ни предстоешеразходка в Румъния до градКрайова. По моста, „НоваЕвропа“,  свързващ Видин иКалафат  се озовахме вРумъния. Крайова ни очаровасъс смесицата от най-различнистилове  барок, ренесанс,неокласика. Посетихмепрекрасния арт музей, който сепомещава в изящна сграда свенециански огледала,мраморни стълбища икопринени тапети. РазгледахмеМузея на изкуствата,кметството, университета,църквата „Свети Димитър“.Центърът на Крайова е богатоукрасен с цветя и фонтани, а наглавния площад се намирастатуята на румънскиянационален герой Михай Витязул  обединител на Трансилвания, Молдова и Влашко.

error: Content is protected !!